2014

Pool I

 

Project Manager:
Christine Cuyler

Faculty / Research Institution:
Science/ Greenland Institute of Natural Resources

Title:
9th CircumArctic Rangifer Monitoring & Assessment (CARMA) Network Mødet

Description:
The 9th CARMA Network meeting November 2014, continues and furthes the work revolving around caribou / reindeer. CARMA has a golbal focus for status of caribou and reindeer and feeds its results into the Arctic Report Card. CARMA is the key mammal species network for CBMP (Circumpolar Biodeiversity Monitoring Program) Terrestrial group, which functions under CAFF (Conservation of Arctic Flora & Fauna), which functions under Arctic Council.

CARMA has developed and implemented standardized protocol manuals for monitoring caribou / reindeer abundance and body condition/health. The former is aided by CARMA’s ‘caribou calculator¨and the latter have been collated into a worldwide body condition database. CARMA has produces an atlas of caribou anatomy and hunter training videos to facilitate community involvement in the collection of body condition data from hgarvests.

CARMA has furthered the participation of caribou communities through its ‘Voices of the Caribou People’ project. CARMA has also developed Energy-Protein models to enhance the assessment of cumulative impacts of development and climate change on Rangifer populations. They have also produced a herd and seasonal range-specific daily climate database covering the period 1979 to 2012.

This year’s theme is “inmplementing the Arctic Biodiversity Assessment”.

Report and inventory:
9th CircumArctic Rangifer Monitoring and Assessment, CARMA, Network Meeting

 

Project Manager:
Anja Retzel

Faculty / Research Institution:
Science/ Greenland Institute of Natural Resources

Title:
SINWG:ICES Arbejdsgruppe for bestandsidentifikation

Description:
Genetiske undersøgelser af den Atlantiske torsk (Gadus morhua) har vist at der findes forskellige bestande i Nordatlanten, og at torsk i Grønland er en blanding af 3 forskellige bestande; en indenskærs bestand i Vest Grønland og to udenskærs bestande der er opdelt i en vest grønlandsk bestand og en syd-øst grønlandsk bestand.

I Grønland har den biologiske rådgivning hidftil været baseret på torskens geofrafiske udvredelse, således at der indtil 2012 blev givet en samlet biologisk rådgivning for torsk i Grønland. Som følge af opdagelsen af at torsken i Grønland består af forskellige bestande er den biologiske rådgivning for den indenskærs torsk givet separat siden 2012, mens at rådgivningen for de to udenskærs bestande stadig gives som en.

De genetiske undersøgelser samt resultater fra mærkeforsøg ønskes præsenteret for og behandlet af eksperter i ICES arbejdsgruppe for bestandsidentifikation (SIMWG) for at undersøge mulighederne for at opdele den biologiske rådgivning for de to udenskærs bestande.

Report and inventory:
SIMWG – Arbejdsgruppe for bestandsidentifikation

 

Project Manager:
Rikke Guldborg Hansen

Faculty / Research Institution:
Science/ Greenland Institute of Natural Resources

Title:
Kursus i rumlig modellering / Species Distribution Modelling in the Marine Environment

Description:
Species Distribution Modelling (also known as Habitat Modelling, Predictive Habitat Modelling, Ecological Niche Modelling, Habitat Suitability Modelling and Essential Habitat Modelling) is becoming increasingly widely used in marine biology. This course aims to provide an introduction to the concept and application of Species Distribution Modelling (SDM) in the marine environment, and how to integrate Species Distribution Modelling with GIS. This includes selection of environmental variables, the creation of raster data layers of environmental variables in a GIS-based environment, processing survey data in GIS, creating spatial visualisations ans predictions from SDMs and validting the predictive ability of SDMs. The practical session will incolde working through a complete SDM project from start to finish, including the creation of an SDM using Generalised Additive Modelling (GAM).

Report and inventory:
Kursus i rumlig modellering

 

Project Manager:
Ruth Montgomery-Andersen

Faculty / Research Institution:
Humanities / University of Greenland

Title:
Adoption in Kullorsuaq – A Reproductive Choice

Description:
Reproduktivt valg er et tre-årigt forskningsprojekt som fokuserer på den grønlandske opfattelse, viden og erfaring omkring graviditet, fødsel, adoption og svangerskabsforebyggelse. Projektet iværksættes i Kullorsuaq i den nordvestlige del af Grønland. Deltagerne er kvinder og mænd mellem 15 og 49 år. Reproduktivt valg er et internationalt tværfagligt forsknings samarbejde, lokalsamfundet i Kullorsuaq, Indiana University – Kinsey Instituttet og Montana State University. Adoption i Kullorsuaq – et reproduktivt valg har tre hoved elementer:

  • Undersøgelse af de individuelle holdninger og opfattelser; samt de sociale, kulturelle og miljømæssige forhold, som udøver den største indflydelse på grønlandske kvinder og mænds valg omkring adoption.
  • Undersøgelse af de miljømæssige, adfærdsmæssige og biologiske forhold, som kan have indflydelse på reproduktivt valg som inkluderer brug af svangerskabsforebyggende midler.
  • Udvikling af en forskningsdesign, som skaber og producerer fortællinger, som er med til at præsentere den viden, de opfattelser og holdninger, som grønlandske kvinder og mænd besidder omkring reproduktivt valg og adoption.

Report:
Adoption in Kullorsuaq – A Reproductive Choice

 

Project Manager:
Mikkel Myrup

Faculty / Research Institution:
Humanities / Greenland Museum & Archives

Title:
Savissivik-meteorittens kulturhistorie

Description:
Med dette projekt ønsker vi for første gang at udføre arkæologiske undersøgelser af Inuits og Tunits enestående udvinding og distribution af meteorjern fra Savissivik i Nordvestgrønland. Den forhistoriske udnyttelse af én enkelt veldefineret råstofkilde muliggør, at man på et empirisk grundlag kan udføre teknologiske studier af arbejdsprocesser, såvel som af handels- og udvekslingssystemer i de forhistoriske jæger/samler samfund. Under projektet vil vi kortlægge bopladser og arbejdsområder, der er knyttet til den forhistoriske udnyttelse af meteorjern, idet vi på disse lokaliteter med begrænsede udgravninger kan tilvejebringe restprodukter og forarbejder af meteorjern, såvel som de redskaber der blev anvendt ved udhamringen af mindre stykker meteorjern fra de tonstunge meteoritter, der ligger eller lå i landskabet.

Report:
Savissivik Survey 2014

 

Project Manager:
Jørgen Skov Jensen

Faculty / Research Institution:
Health / Statens Serum Institut

Title:
Genetisk karakterisering af spredningmønsteret for Neisseria gonorrheae stammer fra Grønland

Description:
(Mangler ansøgningen)

Report:
Genetisk karakterisering af spredningsmønstret for Nesseria gonorrhoeae stammer fra Grønland

 

Project Manager:
Ann Dorte Burmeister

Faculty / Research Institution:
Science/ Greenland Institute of Natural Resources

Title:
Bundfaunasammensætningen i fjord- og udenskærsområderne ved Sisimiut:
Regionale, biologiske og fysiske forholds indflydelse på samfundsstrukturen og diversiteten

Description:
Det bentiske habitat har en vigtig rolle i det marine økosystem, efter som bundfaunaen blandt andet fungerer som vigtige fødeemner for dermersale fisk og skaldyr, som udnyttes kommercielt. På trods af, at de bentiske arter udgør en dominerende andel af dyreriget, er der kun foretaget ganske få studier af diversiteten af bundfaunaen i Vestgrønland. Ved at få kortlagt bundfaunasammensætningen i fjorde ved Sisimiut, vil en række essentielle spørgsmål kunne besvares i relation til krabbers og bundlevende fisks populationsdynamik og øge den baggrundsviden, som ligger til grund for anbefalinger om udnyttelse af ressourcerne.

Fra at erhvervet i Grønland primært har været relateret til fiskerierhvervet, er der for tiden fokus på at udvikle nye erhverv inden for råstofsektoren. I de senere år, er der sket en forøgelse i aktiviteten af forundersøgelser af sjældne jord arter i de fjelde, der omringer fjordene, samt prøveboringer efter olie i udenskærs områder. Disse aktiviteter øger behovet for viden om bundfaunaen i de omkringliggende marine miljøer, for at kunne imødekomme de krav, der stille i forbindelse med strategiske miljøvurderinger.

Nærværende projekt vil tilvejebringe viden, der både kan anvendes i, såvel rådgivning om de levende ressourcer, såvel som spørgsmål der knytter sig til råstofsektoren.

Report and inventory:
Bundfaunasammensætningen i fjord- og udenskærsområderne ved Sisimiut

 

Project Manager:
Flemming Merkel

Faculty / Research Institution:
Science / Greenland Institute of Natural Resources

Title:
Ny metode til overvågning af ynglesucces hos lomvier i Grønland

Description:
Polarlomvien er en vigtig havfugl i Grønland. De fleste steder i Grønland er arten imidlertid i kraftig tilbagegang og det der afgørende at finde frem til de konkrete årsager til dette, såfremt der også i fremtiden skal være adgang til denne ressource. Et af de vigtigste mål for koloniernes trivsel er fuglenes ynglesucces, men GN (Grønlands Naturinstitut) har i praksis ikke mulighed for at indsamle disse oplysninger, idet den traditionelle metode kræver meget lange ophold i kolonierne. GN har midlertidig udviklet en ny metode, hvor det ved hjælp at automatisere time-lapse kameraer og særlige billedanalyser, er muligt at bestemme lomviernes ynglesucces. Det vil i praksis sige, at fuglenes ynglesucces kan overvåges årligt på en økonomisk og logistisk meget overkommelig måde. Det kræver blot et enkelt kortvarigt besøg hvert andet år i den pågældende koloni i forbindelse med udskiftning af batterier og hukommelseskort.

Metoden til bestemmelse af lomviernes ynglesucces er nu testet på i alt 4 billedserier fra to forskellige lokaliteter i Grønland, med et meget positivt tal. GN ønsker nu at udvide overvågningen af ynglesucces med yderlig tre lokaliteter i Grønland og ønsker i den forbindelse at indkøbe det nødvendige udstyr til formålet (kamera + timere)

Report and inventory:
Ny metode til overvågning af ynglesucces hos lomvier i Grønland

 

Project Manager:
Aili Lage Labansen

Faculty / Research Institution:
Science/ Greenland Institute of Natural Resources

Title:
Støj ved lomviekolonier i 2014

Description:
(Mangler ansøgningen)

Report and inventory:
Støj ved lomviekolonier i 2014

 

Project Manager:
Rasmus Berg Hedeholm

Faculty / Research Institution:
Science/ Greenland Institute of Natural Resources

Title:
Survival of the Fittest: Forskelle i overlevelse af fiskelarver fra store og små torsk

Description:
En helt centralt spørgsmål i fiskerirådgivning er, om en fiskelarves overlevelseschancer afhænger af størrelsen på moderfisken. I dag selekteres vha. udstyr på store fisk, men hvis rekruttering til bestanden fortrinsvis sikres af store fisk, er det muligvis ikke den tilgang der sikrer den bedste udnyttelse af bestanden. I dette projekt vil vi undersøge om torskelarver fra store moderfisk har en større overlevelseschance end larver fra små moderfisk.

Niveauet af tungmetaller i en torsk hænger sammen med fiskens størrelse. Denne ”tungmetal signatur” overføres til de enkelte æg, og senere, når torskelarven danner sin øresten, vil signaturen også overføres hertil. Derfor vil det være muligt at estimere om en fiskelarve kommer fra en stor eller lille moderfisk ved at måle niveauet af tungmetaller i larvens øresten.

Projektet tager udgangspunkt i Kapisillit, hvor der fanges ca. 100 gydemodne hunner af forskellig størrelse (40-100cm). Indholdet af tungmetaller bestemmes i fisken og æggene. Efter gydesæsonen fanges fiskelarver på tre forskellige tidspunkter – først, sidst og midt på larvesæsonen. Niveauet af tungmetaller bestemmes i larvernes øreste, og ved hver lejlighed bestemmes det hvor stor en andel af larver fra store og små fisk der overlever. Metoden og analyse laves i samarbejde med GEUS (DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND).

Report:
Survival of the fittest: Forskelle i overlevelse af fiskelarver fra store og små torsk

 

 

Pool II

 

Project Manager:
Nina Odegaard Nielsen

Faculty / Research Institution:
Sundhedsvidenskab / Center for Sundhedsforskning i Grønland

Title:
Er D-vitamin status relateret til type 2 diabetes i Grønland?

Description:
(Mangler ansøgningen)

Report and inventory:
Er D-vitamin status relateret til type 2 diabetes i Grønland?

 

Project Manager:
John Mortensen

Faculty / Research Institution:
Science/ Greenland Institute of Natural Resources

Title:
Bøjer i Nuup Kangerlua

Description:
(Mangler ansøgningen)

Report and inventory:
Bøjer i Nuup Kangerlua

 

Project Manager:
Outi Tervo

Faculty / Research Institution:
Science/ Greenland Institute of Natural Resources

Title:
Helt tæt på grønlandshvalen – Akustisk adfærd målt fra ryggen af hvalen

Description:
(Mangler ansøgningen)

Temporary report:
Helt tæt på grønlandshvalen – Akustisk adfærd målt fra ryggen af hvalen

 

Project Manager:
Mads Peter Heide-Jørgensen

Faculty / Research Institution:
Science/ Greenland Institute of Natural Resources

Title:
Dykke respons hos havpattedyr

Description:
(Mangler ansøgningen)

 

Project Manager:
Emma Kristensen

Faculty / Research Institution:
Science/ Greenland Institute of Natural Resources

Title:
Naturvidenskabelig terminologi – Grønlandsk

Description:
(Mangler ansøgningen)

 

Project Manager:
Morten Birch Larsen

Faculty / Research Institution:
Science/ Greenland Insitute of Natural Resources

Title:
Baseline målinger af sjældne jordarters metaller

Description:
(Mangler ansøgningen)

 

Project Manager:
Kristine Engel Arendt

Faculty / Research Institution:
Science/ Greenland Institute of Natural Resources

Title:
Nuup Kangerlua i nærmeste detalje

Description:
(Mangler ansøgningen)

 

Project Manager:
Thorkild Kjærgaard

Faculty / Research Institution:
Humanities / University of Greenland

Title:
Teknologisk modernisering i Grønland

Description:
(Mangler ansøgningen)

Report:
Teknologisk modernisering i Grønland

 

Project Manager:
Ole Marquardt

Faculty / Research Institution:
Humanities / University of Copenhagen

Title:
Grønland i tal. Introduktion til studiet af tre hundrede års kvantitative Grønlandshistorie

Description:
(Mangler ansøgningen)

Report and inventory:
Grønland i tal

 

Project Manager:
Anne Mette Jørgensen

Faculty / Research Institution:
Humanities / University of Copenhagen

Title:
Grønlandske visuelle erindringer

Description:
Nationale og lokale museer promoverer og genfortolker historie, og dette foregår ikke sjældent ved brug af visuelle medier. Hvordan folks erindringer påvirkes af visuelle medier på kort såvel som langt sigt, er endnu sparsomt belyst. Projektet vil derfor, ved at forevise film om industrialisering i Grønlands fiskeri og minedrift, undersøge folks visuelle erindringer og arkivfilms potentialer i sådanne erindringsarbejder.

Projektets teoretiske perspektiv er en undersøgelse af, hvordan visuel erindring produceres og revideres af folk for at indgå i konstitueringen af ”an inner script by which we live our lives” (Conway 1998:6). Med andre ord, er erindring afgørende for folks identitetsdannelser. Derfor vil et genbesøg af historiske begivendheder både producere ny teoretisk viden om erindringsprocesser og ny empirisk viden om, hvordan industrialiseringer i Grønlands fiskeri og minedrift er blevet oplevet lokalt. Dermed undersøger projektet også mulighederne for en fornyet historieskrivning med stor relevans i vores nutid.

Conway, J. K. 1998: ‘When Memory Speaks: Reflection on Autobiography’. New York: A. A. Knopf